niedziela, 24 stycznia 2021

Mówisz i masz - DZIĘKUJEMY!!!

W dniu 23.01.2021r. odbyła się konferencja podsumowująca działania w ramach projektu: „Mówisz i masz” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”.

Koordynator projektu, Judyta Popiel-Zielecki zrelacjonowała przebieg projektu. Była to jednocześnie okazja do omówienia dalszej przyszłej współpracy, a także lokalnej działalności zawierciańskiej fundacji. Sprawozdanie to, choć bardzo merytoryczne, było jednocześnie świetną zabawą uzupełnioną poczęstunkiem.

Dziękujemy Wszystkim za przybycie!

sobota, 9 stycznia 2021

Mówisz i masz - konferencja podsumowująca projekt

Serdecznie zapraszamy mieszkańców z całego powiatu zawierciańskiego na konferencję podsumowującą projekt "Mówisz i masz" która odbędzie się w dniu 23.01.2021 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Fundacji "Warto Żyć", Zawiercie, ul. Szymańskiego 19.

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności finansowanego ze środków Komisji Europejskiej Fundacja "Warto Żyć" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Mówisz i masz" w okresie 01.02.2020 r. - 31.01.2021 r.

Główny cel projektu: wzrost kompetencji znajomości języków obcych wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego w szczególności osób z mniejszymi szansami poprzez realizację zajęć językowych w ramach projektu. Projekt zakłada rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, z naciskiem na rozumienie oraz skuteczne i aktywne komunikowanie się.

Zadania zrealizowane w ramach projektu to: warsztaty językowe oraz prowadzenie niniejszej blogstrony internetowej.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!


sobota, 19 grudnia 2020

Can, could and (be) able to - exercises

Exercise 1

Complete the sentences using can or (be) able to. Use can if possible; otherwise use (be) able to.

1. Gary has traveled a lot. He ........................... speak five languages.

2. I haven't ............................... sleep very well recently.

3. Nicole ............................. drive, but she hasn't got a car.

4. I used to ............................... stand on my head, but I can't do it now.

5. I can't understand Martin. I've never ...................................... understand him.

6. I can't see you on Friday, but I .................................. meet you on Saturday morning.

7. Ask Catherine about your problem. She might .................................. help you.


Exercise 2

Write sentences about yourself using the ideas in brackets.

1. (something you used to be able to do)

..............................................................................................................................

2. (something you would like to be able to do)

..............................................................................................................................

3. (something you have never been able to do)

..............................................................................................................................


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PODNOSZENIEM SWOICH KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO ROZWIĄZANIA ZADAŃ A NASTĘPNIE SPRAWDZENIA ICH POPRAWNOŚCI NA ZAJĘCIACH W FUNDACJI "WARTO ŻYĆ" ZGODNIE Z HARNOMOGRAMEM ZAJĘĆ.

sobota, 12 grudnia 2020

Can, could and (be) able to

1. We use can to say that something is possible or allowed, or that somebody has the ability to do something. We use can + infinitive (can do / can see etc.).

The negative is can't (= cannot)

2. You can say that somebody is able to do something, but can is more usual.

3. Could

Sometimes could is the past of can. We use could especially with:  see, hear, smell, taste, feel, remember, understand.

We also use could to say that somebody had the general ability or permission to do something.

4. Could and was able to

We use could for general ability. But if you want to say that somebody did something in a specific situation, use was/were able to or manage to (not could).

5. The negative couldn't (could not) is possible in all situations.

sobota, 5 grudnia 2020

"Will be doing" vs "will have done"

Exercise 1

Put the verb into the correct form, will be (do)ing or will have (done).

1. Don't phone between 7 and 8. ...................................... (we / have) dinner then.

2. Phone me after 8 o'clock. ..................................... (we / finish) dinner by then.

3. Tomorrow afternoon we're going to play tennis from 3 o'clock until 4:30. So at 4 o'clock, ............................. (we /play) tennis.

4. A: Can we meet tomorrow?

    B: Yes, but not in the afternoon. ........................................ (I / work).

5. Bob has to go to a meeting which begins at 10 o'clock. It will last about an hour.

    A: Will you be free at 11:30?

    B: Yes, ............................................. (the meeting / end) by then.

6. Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. If he continues like this, ............................................. (he / spend) all his money before the end of his holiday.

7. Do you think ................................................. (you / still / do) the same job in ten years' time?

8. Lisa is from New Zealand. She is traveling around Europe at the moment. So far she has traveled about 1000 miles. By the end of the trip, .................................... (she / travel) more than 3000 miles.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PODNOSZENIEM SWOICH KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO ROZWIĄZANIA ZADAŃ A NASTĘPNIE SPRAWDZENIA ICH POPRAWNOŚCI NA ZAJĘCIACH W FUNDACJI "WARTO ŻYĆ" ZGODNIE Z HARNOMOGRAMEM ZAJĘĆ.

sobota, 28 listopada 2020

Future Perfect Tense

Czas Future Perfect tworzymy następująco:
Do podmiotu dodajemy orzeczenie w formie will have + past participle (czyli -ed dla czasowników regularnych, lub III forma dla nieregularnych).
Pytanie tworzymy przez inwersję słówka will z podmiotem, natomiast Przeczenia tworzymy tak samo jak w czasie Future Simple - czyli wstawiamy not po słowie will (w języku potocznym łączymy je w won't). Jedyne o czym trzeba pamiętać, to żeby nie 'zgubić' gdzieś reszty orzeczenia (have i III  formy czasownika).
Czas Future Perfect jest używany do określenia czynności, która skończy się zanim zacznie się następna czynność (ta następna czynność wyrażona jest w czasie teraźniejszym, mimo że mówimy o przyszłości. Wymagają tego użyte przez nas określenia: by the time, before, until), bądź też zakończy się przed pewnym określonym czasem (punktem) w przyszłości. Czyli mówimy za każdym razem o 'skończonej', 'dokonanej' czynności.
Zwróćmy uwagę, że elementy grupy orzeczenia nie ulegają zmianie - są takie same dla każdej osoby liczby pojedynczej i mnogiej.
W tym czasie pojawiają się określenia informujące do kiedy coś się skończy. Będą to najczęściej: by (do), before (przed), by the time (do czasu, zanim).

Mówisz i masz - DZIĘKUJEMY!!!

W dniu 23.01.2021r. odbyła się konferencja podsumowująca działania w ramach projektu: „Mówisz i masz” finansowanego ze środków Komisji Europ...